Uslovi korišćenja


Zaštita prava

Predmet ovog obaveštenja su internet strane preduzeća Medis, d.o.o. na adresi www.medis.rs. Svi sadržaji na ovim internet stranama su vlasništvo preduzeća Medis, d.o.o., i informativne su prirode. Informacije objavljene na www.medis.rs nisu zamena za razgovor sa osobnim lekarom, koji je jedini pozvan za pravilnu procenu i zdravstvene savete o vašoj bolesti, odnosno o vašim tegobama i za propisivanje odgovarajućih lekova.

Ograničena odgovornost

Medis, d.o.o., ne odgovara za upotrebu internet strana www.medis.rs i za eventualnu štetu koja bi mogla nastati zbog upotrebe internet sadržaja koji se tamo nalaze. Svi korisnici služe se objavljenim sadržajem na sopstvenu odgovornost. Održavanjem sadržaja internet mesta Medis, d.o.o., pokušat će osigurati njihovu ažurnost i tačnost podataka, ali ne garantuje i ne preuzima nikakvu odgovornost za njihovu tačnost i celovitost, a ni za eventuelne posledice pogrešnog tumačenja ovde objavljenih internet sadržaja. Medis, d.o.o., pridržava pravo na izmene, dodavanja ili odstranjenje internet strana (u celosti ili delomično) bez prethodnog upozorenja.

Ograničeno pravo upotrebe sadržaja

Korisnici mogu raspolagati sadržajima na internet adresi preduzeća Medis, d.o.o., www.medis.rs, za svoju ličnu upotrebu, a pri tome ne smeju da krše autorsko pravo. Autori sadržaja nisu odgovorni za moguće štetne posledice upotrebe. Bilo kakva druga upotreba ili distribucija ovih internet sadržaja ili njihovog dela nije dozvoljena.

Zaštita podataka

Preduzeće će sa svim podacima sakupljenima na internet stranama preduzeća Medis, d.o.o., www.medis.rs, raspolagati u skladu sa važećim zakonodavstvom.

Linkovi na druge internet strane

Medisove internet strane www.medis.rs ponekad uključuju linkove na internet strane trećih osoba. Za tekstove objavljene na ovim internet stranama Medis, d.o.o., ne preuzima odgovornost jer ne može kontrolisati sadržaj i funkcioniranje tih stranica. Zato Medis, d.o.o., poziva sve korisnike Medisovih internet strana da radi izbegavanja mogućih štetnih posledica neautorizovanih zahvata u privatnost trećih osoba pre posete ovih strana provere pravne obavesti i zaštitu intelektualnog vlasništva autora posećenih internet strana.

Mlađi od 18 godina

Internet strana www.medis.rs nije namenjena mlađima od 18 godina. Ne sakupljamo lične podatke od osoba za koje znamo da su mlađe od 18 godina. Mlađe od 18 godina upozoravamo da nam ne šalju nikakve podatke.

Privatnost i upotreba pitanja i komentara

Sva pitanja, komentari, predlozi ili druge vrste komunikacije, uključujući sve ideje, izume, koncepte, tehnike ili znanje, koje bilo koje treće lice pošalje na internet stranu www.medis.rs ili bilo kako drugačije preduzeću Medis, d.o.o., elektronskom poštom ili nekim drugim putem ne smatraju se intelektualnim vlasništvom, već se smatraju vlasništvom preduzeća Medis, d.o.o.