Развој на вработени

Веруваме дека развојот на вработените, потребното знаење и стручно усовршување се основа за ефикасна работа. Такво управување со кадрите стимулира преданост и задоволство при работа што овозможува поголема продуктивност. Преку постојан развој на адекватни спретности и компетенции на вработените може да ги премине на само личните туку и целите на компанијата.

Во 2018 година повеќе од 95% од вработените учествувале на барем едно надворешно стручно усовршување, а на годишно ниво сме оствариле повеќе од 50 часови едукација по вработен. Нашиот воведен семинар за нововработени и менторски програм овозможуваат полесен почеток при работа и е прв чекор во животниот циклус на секој вработен.

Поврзаноста со нашата вредност и култура е добар основ на кој можеме да градиме стручно усовршување, индивидуални и развојни планови и напредување – зависно од секој вработен. Од развојот на вработените и планирање на наследници се грижиме за здрава структура на раководители. Нашите претпоставени се амбициозни, насочени кон резултати и луѓе, а преку редовните годишни разговори со своите вработени активно бараат повратни информации.

Додатни информации добиваат и преку најразновидни анкети (на пр. Анкета на задоволство, анкета на информирање), со што може да се добие потполна слика за себе и својата екипа. Тоа им помага да и тие растат како особи но и професионално со цел да помагаат и на вработените во својата екипа.

Здрави
вредности

Транспарентна комуникација

Повеќе од 88% од вработените би предложиле на својте пријатели и познаници да и нивната компанија ги информира своите вработени на еднаков начин како нашата компанија. При тоа вработените нагласуваат да раководителите се главен извор на инфорамција. Транспарентноста ја зајакнуваме преку редовни состаноци, чести објави на интернет и интерни новости.

Во согласност со мисијата на компанијата стимулираме и здрав начин на живот. На вработените половично им финансираме карти карти за фитнес центар, финансираме и посебно го наградуваме секое учествување на аматерски спортски натпреварувања.

Управување со идеите и знаењето во компанијата

Важни се сите собрани идеи, дури и малите поради што тие со правилно прилагодување може да станат големи, можеби и исклучително важни и затоа е важно да ги запишеме затоа што може да ги види и коментира поголем број на вработени. Сите собрани идеи детално ги разгледуваме и изработуваме наша сопствена апликација за собирање идеи, а најдобрата од нив еднаш годишно ја наградуваме.

Грижа за здравје и добра атмосфера

Веруваме дека здравиот живот не е добар само за физичкото туку и за психичкото здравје. Стимулираме важност и на едното и на другото и на годишните настани на секторите имаме разноврсни рекреациони и забавни активности. Важен дел од успехот е и меѓусебната поврзаност помеѓу вработените.

Работата во Медис е можност, предизвик и награда. Овде сакам да работам дека имам можност за учество во проекти надвор од работните обврски заедно со одличните соработници. Медис е добар работодавец поради што го стимулира професионалниот и личен развој.

Анже Језерец

Бренд менаџер